คำอธิบาย: คำอธิบาย: D:\kng\H01.gif

คำอธิบาย: คำอธิบาย: หน้าหลักคำอธิบาย: คำอธิบาย: ภารกิจคำอธิบาย: คำอธิบาย: ทำเนียบ หน.คง.ศร.คำอธิบาย: คำอธิบาย: ทำเนียบ กพ.

 

ระเบียบ คำสั่ง ฯ ด้านงบประมาณ

ลำดับ

ระเบียบ คำสั่ง ฯ และ สรุปพอสังเขป

 

Order01

Order05

Order03

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย พ.ศ.2537

 • กล่าวทั่วไป
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งบประมาณการเคลื่อนย้าย
 • การจัดการเดินทาง
 • การจัดสิ่งอุปกรณ์ สัตว์ และสิ่งของส่วนตัว
 • ใบแลกการขนส่ง

Order03_1

ว. สปช.ที่ กห 0406/17 ลง 23 ม.ค.56 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว

 • การเบิกจ่ายค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
  • เมื่อได้รับคำสั่ง ทบ.ไปประจำสำนักงานสังกัดใหม่ (ใน ทบ.) รวมทั้งไปประจำสำนักงานต่างสังกัด (ส่วนราชการอื่น) ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมออกคำสั่งเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน พร้อมผนวก ฉ. (รายการเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน) ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นเอกสารประกบให้หน่วยต้นสังกัดใหม่ ดำเนินการเบิกจ่าย
  • การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม (ท้องที่ที่ขึ้นทะเบียนทหารครั้งแรก) สำหรับกำลังพลที่ลาออกตามโครงการ และกำลังพลที่เกษียณ (อายุครบ 60 ปี ใน 1 ต.ค.) ให้หน่วยที่กำลังพลปฏิบัติราชการครั้งสุดท้าย เป็นผู้เบิกค่าใช้จ่าย
  • การเสนอของบประมาณให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณนั้นๆ

Order04

ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

Order06

ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงทหาร เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบคุมตัว และค่าอาหารผู้ป่วยเจ็บ พ.ศ.2550

 • เบี้ยเลี้ยง พลทหาร ส.ต. กองประจำการ นักเรียนทหารสำเร็จแล้วบรรจุเป็นนายทหารประทวน
  • ประจำ 75 บาท/คน/วัน
  • เดินทางไปราชการนอกที่ตั้งปกติ 97 บาท/คน/วัน
  • ปฏิบัติราชการ ป้องกันปราบปรามนอกที่ตั้งปกติ 94 บาท/คน/วัน
 • เบี้ยเลี้ยง นักเรียนเตรียมทหาร
  • ประจำ 75 บาท/คน/วัน
  • การฝึกนอกที่ตั้ง 106 บาท/คน/วัน
 • เบี้ยเลี้ยง นักเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนกรมอู่ทหารเรือ 87 บาท/คน/วัน
 • เบี้ยเลี้ยง นักเรียนทหารสำเร็จแล้วบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร นักศึกษาวิชาทหาร 106 บาท/คน/วัน
 • เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ถูกควบคุม
  • ผู้้ต้องขังเสร็จเด็ดขาด 52 บาท/คน/วัน
  • ผู้ถูกควบคุม 52 บาท/คน/วัน
 • อาหารผู้เจ็บป่วย
  • พลทหาร ส.ต.กองประจำการ นักเรียนทหาร นักเรียนเตรียมทหาร ผู้ถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ นักศึกษาวิชาทหาร ผู้เจ็บป่วยอนาถา 75 บาท/คน/วัน

Order07

ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

Order08

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ทบ.

 • เบี้ยเลี้ยง
  • พ.อ.ลงมา 240
  • พ.อ.(พ.)ขึ้นไป 270
 • ค่าเช่าที่พัก
  • 1 กรณีเดินทางไปราชการทั่วไป
   • 1.1 เบิกจ่ายจริง
    • พักคนเดียว
     • พ.อ.ลงมา 1,200
     • พ.อ.(พ.) 1,500
     • พล.ต.ขึ้นไป 2,000
    • พัก 2 คน
     • พ.อ.ลงมา 700
     • พ.อ.(พ.) - 
     • พล.ต.ขึ้นไป - 
   • 1.2 เบิกเหมาจ่าย
    • พักคนเดียว
     • พ.อ.ลงมา 800
     • พ.อ.(พ.) 1,200
     • พล.ต.ขึ้นไป 1,200
    • พัก 2 คน
     • พ.อ.ลงมา 500
     • พ.อ.(พ.) - 
     • พล.ต.ขึ้นไป - 
   • 1.3 ที่พักราชการ/พื้นที่ที่ไม่มีสถานบริการพักแรม เบิกเหมาจ่าย
    • ทุกชั้นยศ 200
   • 1.4 ในภูมิประเทศ
    • ทุกชั้นยศ งดเบิก 
  • 2 กรณีการฝึก
   • 2.1 สถานที่เอกชนเบิกเหมาจ่าย
    • พักคนเดียว
     • พ.อ.ลงมา 1,000
     • พ.อ.(พ.) 1,300
     • พล.ต.ขึ้นไป 1,800
    • พัก 2 คน
     • พ.อ.ลงมา 600
     • พ.อ.(พ.) - 
     • พล.ต.ขึ้นไป - 
   • 2.2 ที่พักราชการ/พื้นที่ที่ไม่มีสถานบริการพักแรม เบิกเหมาจ่าย
    • ทุกชั้นยศ 200
   • 2.3 ในภูมิประเทศ
    • ทุกชั้นยศ งดเบิก 
  • 3 กรณีไปฝึกอบรมตามระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ

Order09

ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

 • ยกเลิก ระเบียบ กค. พ.ศ.2546
 • ผลบังคับใช้ 19 ก.พ.56 เป็นต้นไป

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

Order10

หนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร.0704/49 ลง 23 เม.ย.55 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

 • จำแนกประเภทรายจ่าย
  • ค่าวัสดุ วงเงินต่อหน่วย/ต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
  • ค่าครุภัณฑ์ คงทนถาวรวงเงินต่อหน่วย/ต่อชุด เกิน 5,000 บาท
  • ค่าสิ่งก่อสร้าง วงเงินต่อหน่วยเกิน 50,000 บาท
 • การใช้จ่ายงบประมาณ จัดหาสิ่งของเป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
  • ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายของรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หากดำเนินกรรมวิธีจัดหา ตามระเบียบจนเป็นที่ยุติแล้ว มีผลทำให้งบรายจ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากงบรายงาน ที่ได้รับจัดสรร ให้ หน.ส่วนราชการ โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายให้ถูกต้อง ตามงบรายจ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ก่อนลงนามในสัญญา
 • การใช้จ่ายงบประมาณ จ้างเหมารายการ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
  • จ้างเหมาทำสิ่งของรวมทั้งค่าของและค่าแรง ให้จ่ายเหมารวมในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ หรือจ่ายจากงบลงทุนลักษณะค่าครุภัณฑ์ หรือลักษณะค่าสิ่งก่อสร้าง แล้วแต่กรณี
  • จ้างคนภายนอกทำสิ่งของ ส่วนราชการจัดหาสิ่งของที่ใช้ประกอบขึ้นเอง สำหรับค่าวัสดุ ให้แยกค่าแรงและค่าสิ่งของออกจากกัน
   • ค่าสิ่งของ จ่ายจากงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ
   • ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ่ายจากงบดำเนินงาน ลักษณะค่าใช้สอย
   • เว้น รายการค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้าง ให้จ่ายเหมารวมทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน จากงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง แล้วแต่กรณี

Order11

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

 • รายจ่ายตามงบประมาณ จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ
  • รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
   • งบบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง
   • งบดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
   • งบลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
   • งบเงินอุดหนุน เช่น อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะกิจ
   • งบรายจ่ายอื่น ไม่เข้าพวกที่กล่าวมา
  • รายจ่ายงบกลาง
   • รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
   • เช่น เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ เงินเลื่อนขั้น ปรับวุฒิ เงินสำรอง เงินสมทบ ค่าใช้จ่ายการเสด็จฯ เป็นต้น
 • ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
 • ตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาต่อหน่วยหรือชุด ไม่เกิน 5,000 ให้จัดเป็นวัสดุ
 • ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ

Order12

ข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินช่วยเหลือในการทำศพ พ.ศ.2541
บังคับใช้ 10 ก.ย.2540 เป็นต้นไป

 • บุคคลที่ถึงแก่ความตาย โดยทางราชการจำเป็นต้องเป็นผู้จัดการศพให้ สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือในการทำศพ ได้แก่ ข้าราชการกลาโหมประจำการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ ผู้เข้ารับการระดมพลฝึกวิชาทหารฯ นักเรียนเตรียมทหาร นักศึกษาวิชาทหารระหว่างทำการฝึก บุคคลที่ถูกควบคุมตัวหรือต้องขังในเรือนจำทหาร
 • ผู้ถึงแก่ความตาย ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าเงินรายเดือน ทางราชการที่จัดการศพ หักค่าใช้จ่ายในการจัดการศพจากเงินช่วยพิเศษเท่าที่จ่ายจริง หากเงินไม่พอให้ทางราชการจ่ายสมทบ แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด
 • ผู้ถึงแก่ความตายที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยพิเศษ (เว้น ทหารกองประจำการ)
  • พิธีจัดการศพขั้นต้น รายศพละไม่เกิน 2,000 บาท
  • พิธี็ฌาปนกิจ
   • ค่า ขุดศพ ชำระล้าง บรรจุลงหีบใหม่ ฟืนเผา รายศพละไม่เกิน 500 บาท
   • ค่าพิธีสงฆ์ ตั้งศพ การรับรอง รายศพละไม่เกิน 2,500 บาท
 • ทหารกองประจำการถึงแก่ความตาย ซึ่งไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยพิเศษ รายศพละไม่เกิน 12,000 บาท
 • ให้หน่วยเสนอความต้องการงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ หากล่าช้าต้องมีเหตุผล (ผลการสอบสวนฯ) แนบเสนอ

Order13

หนังสือ สปช.ทบ.ที่ ต่อ กห 0406/14621 ลง 8 พ.ค.55 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบ

 • ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ (ทบ.)
  • วันปกติ
   • ไม่น้อยกว่า 3 ชม.
    • จ.ส.อ.(พ.) - พล.อ. ไม่เกินวันละ 100 บาท
    • ส.ต.-จ.ส.อ. ไม่เกินวันละ 90 บาท
   • ไม่น้อยกว่า 6 ชม.
    • จ.ส.อ.(พ.) - พล.อ. ไม่เกินวันละ 200 บาท
    • ส.ต.-จ.ส.อ. ไม่เกินวันละ 180 บาท
  • วันหยุด
   • ไม่น้อยกว่า 3 ชม.
    • พ.อ.(พ.) - พล.อ. ไม่เกินวันละ 135 บาท
    • จ.ส.อ.(พ.) - พ.อ. ไม่เกินวันละ 120 บาท
    • ส.ต.-จ.ส.อ. ไม่เกินวันละ 100 บาท
   • ไม่น้อยกว่า 6 ชม.
    • พ.อ.(พ.) - พล.อ. ไม่เกินวันละ 270 บาท
    • จ.ส.อ.(พ.) - พ.อ. ไม่เกินวันละ 240 บาท
    • ส.ต.-จ.ส.อ. ไม่เกินวันละ 200 บาท

Order13_1

หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห 0406/41390 ลง 21 ก.พ.56 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

 • ค่าใช้สถานที่สอบ
  • พิจารณาสถานที่ทางราชการเป็นลำดับแรก
  • หากจำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของหน.ส่วนราชการ ตามจำเป็น เหมาะสม ประหยัด
  • จ่ายได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ
 • ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ (น่าจะเป็นบุคคลภายนอก ที่มิใช่ ทบ.)
  • วันปกติ
   • ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน
   • ไม่น้อยกว่า 6 ชม. ไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน
  • วันหยุด
   • ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน
   • ไม่น้อยกว่า 6 ชม. ไม่เกิน 500 บาท/คน/วัน

Order14

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ

 • ผนวก ก รายการค่าใช้สอยที่อนุญาตให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
 • ผนวก ข รายการค่าวัสดุตามหลักเกณฑ์ที่ กค.กำหนดหรือได้รับอนุมัติจาก กค.
 • ผนวก ค รายการค่าสาธารณูปโภคที่อนุญาตให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
 • ผนวก ง รายการค่าใช้จ่ายที่ห้ามเบิกจากเงินงบประมาณ

Order15

ทบ. ปรับอัตราค่าใช้จ่าย เนื่องจากการปรับปรุง ระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

 • ทบ.ให้ยกเลิก ผนวก ก-ถ ประกอบหนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/6419 ลง 6 ต.ค.53
 • ให้หน่วยยึดถือปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข 1-10 ประกอบหนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห 0406/37255 ลง 14 ก.พ.56
 • มีผลบังคับใช้ 14 ก.พ.56 เป็นต้นไป

Order16

แนวทางการบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ ทบ.

 • มีผลบังคับใช้ 14 ก.พ.56 เป็นต้นไป
 • ผลสืบเนื่องจากการปรับปรุง ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

 

 

 

ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 54030-1