หน้าหลักภารกิจระเบียบ คำสั่งทำเนียบ กพ.

 

ทำเนียบ หน.คง.ศร.
ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ปี
1.
พ.ท.หญิง ละม้าย พิบูลย์วงศ์
2522-2527
2.
พ.ต.ยุทธ เยาวภักดิ์
2527-2531
3.
พ.ต.ประยงค์ เดชกำแหง
2531-2532
4.
พ.ต.ปิยพันธ์ สีดอกบวบ
2532-2533
5.
พ.ท.สรจักร์ อือนอก
2533-2535
6.
พ.ท.นพดล ยิ้มถนอม
2535-2535
7.
พ.ต.มนตรี สุธรรม
2535-2536
8.
พ.ต.ฉัตรณรงค์ เคล้าเครือ
2536-2537
9.
พ.ต.สดับพงษ์ จันทุรัตน์
2537-2538
10.
พ.ท.มนตรี สุธรรม
2538-2542
11.
พ.ท.วชิราชัย พึ่งทหาร
2542-2547
12.
พ.ท.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง
2547-2548
13.
พ.ท.สุเมศ พูลมี
2548-2549
14
พ.ท.สำราญ ขวงพร
2549-2555
15.
พ.ต.วีระชัย มณีวงศ์
2555-

 

 

 

ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 54030-1